hero image

Kiadói szerződésPublio Kiadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976776, székhely: 9178 Hédervár, Kont István. út 2. ügyvezető: Alcser Norbert)  – a továbbiakban: Kiadó – honlapján a Szerző által a mű feltöltése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek elfogadnak.

Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban (a szerző által megadott e-mail címen) nem értesíti partnereit.

I. A szerződés tárgya

1)      A Szerző által a Kiadó honlapján (www.publio.hu) található könyvfeltöltés menüpontban elektronikus úton feltöltött mű – a továbbiakban: MŰ –, amely a szerző saját egyéni, eredeti alkotása.

2)      A Szerző a feltöltéssel egyidejűleg kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az elektronikus úton feltöltött Műnek.

3)      A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Szerző kijelenti, hogy a jelen felhasználási jog engedélyezéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan és minden korlátozástól mentesen jogosult.

4)      A Kiadó nem köteles ellenőrizni a Szerző jogának fennállását és annak terjedelmét, így annak esetleges hiányából eredő valamennyi kártérítési felelősség Szerzőt terheli.

  

II. A szerződés tartalma, a felhasználási jog

5)      A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával az 1) pontban meghatározott MŰ

 • nyomtatott könyv formában történő kiadására (többszörözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés), kivételt képez, ha a feltöltés során az ezzel kapcsolatos kiadást az arra alkalmas módon jelezte és kizárólag ekönyv kiadást rendelt meg a kiadótól. Önmagában az ekönyv kiadás díjköteles szolgáltatás.
 • digitális többszörözésére, azaz a mű tárolására digitális formában elektronikus eszközön, továbbá a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolására,
 • digitális terjesztésére,
 • online lehívással való hozzáférhetővé tételére (internetes felhasználására),
 • digitális bérbeadására,
 • idegen nyelvre történő fordítására,
 • idegen nyelven történő digitális többszörözésére és digitális terjesztésére, valamint online lehívással való hozzáférhetővé tételére

felhasználási engedélyt ad a Kiadó részére, azaz engedélyt ad a felhasználási jog gyakorlására. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot. 

6)      Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával területi korlátozás nélkül, KÉT évi időtartamra  - az időpont a könyv kiadásától számítódik, a szerződés aláírása és a könyv kiadása közötti időben a szerződés érvényes arra harmadik féllel szerződést a szerző nem köthet- , kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiadónak a mű 5) pontban körülírt felhasználására. Amennyiben a feltöltött mű, egy már feltöltött és a Publio Kiadóval szerződött mű újabb kiadása, úgy az előző kiadás szerződése az új kiadás megjelenésével egyidőben megszűnik és az új szerződésben rögzített feltételekkel lesz érvényes.

7)      Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt (a MŰ rendelkezésre bocsátásától számított 2 év) úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

8)      Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a kiadás érdekében a MŰVET elektronikus formában tárolja, többszörözze, továbbá, hogy a MŰ egyes részleteit, a tartalomjegyzéket továbbá a köteles példányon felül 100 példányt  promóciós céllal elektronikus úton a nyilvánossághoz közvetítse. Kiadó a promóciós célú felhasználásról köteles a Szerzőt tájékoztatni.  

9)      A Kiadó promóciós célból csökkentett áron értékesítheti a nyomtatott példányokat. Az akcióban történt értékesítés esetén a szerzői jogdíj arányosan változik.

10)   A Kiadó előzetes, írásbeli engedélyével a Szerző jogosult a MŰ más formában történő kiadására és terjesztésére harmadik személy számára felhasználási engedélyt adni. Ez esetben azonban a Kiadó az engedély megadását ellenérték fizetéséhez kötheti.

11) Amennyiben a szerző a kiadóval külön megegyezve a kiadás díját részletekben fizeti, úgy a munkafolyamatokat akkor végzi el a kiadó, ha az adott folyamat kifizetésre került. Megjelenés a teljes összeg kifizetése után lehetséges.

 

III. A mű rendelkezésre bocsátása

11)   A Szerző a MŰVET elektronikus, a Kiadó által meghatározott formában tartozik a Kiadó részére átadni a www.publio.hu oldalon meghatározott módon (Formázási követelmények menüpont).

a.) A szerzőnek a feltöltés után 48 óráig vagy az esetleges hibajelentés megérkezéséig lehetősége van ingyenesen cserélni a kéziratot. 

b.) A kiadó a hibás formázásra felhívhatja a szerző figyelmét, mely után (minimum egyszeri) ingyenes cserélési lehetőséget kínál a szerzőnek.

c.) Amennyiben a szerző nem javítja megfelelően a kéziratot, akkor a kiadó a mindenkori árlista alapján díjat számíthat fel a kézirat megfelelő formázásáért.

12)   A Szerzőnek a művét a www.publio.hu oldalon található követelményeknek megfelelően kell előkészítenie. Amennyiben a feltöltött MŰ az előkészítési követelményeknek nem felel meg, a Kiadó nem felel a hibás megjelenésből adódó hibáért, a javítás költségeit az aktuális árlista alapján a szerzőt terheli.

a.) A szerző elfogadja a www.publio.hu oldalon rögzített anyagleadási feltételeket.

b.) amennyiben a szerző a havidíjas könyvkiadás szolgáltatás keretében rendelte meg könyvének kiadását, úgy annak díját a szerződés teljes időtartama alatt fizetnie kell. A felek rögzítik, hogy nemfizetés esetén a könyv értékesítését ideiglenesen szüneteltetheti a kiadó és egy összegben követeli a teljes szerződésre vonatkozó elmaradt díj megfizetését. Amennyiben promóció keretében történt a havi szolgáltatások megfizetése, úgy a kedvezmény mértékét - díj nemfizetése esetén - teljes egészében ki kell fizetni a Publio Kiadó Kft. részére.

 • havidíjas rendszerben a könyvet színes borítóval, fekete-fehér belívvel, puhatáblás változatban készítjük A/5 vagy B/5 méretben, magyar nyelven. Ha ettől eltérő módon kéri, akkor annak egyszeri díját az árlista alapján kell kifizetni.

13)   A Kiadó a művet stilisztikai szempontból (helyesírási és nyelvhelyességi ellenőrzés) külön megállapodás és díjazás ellenében javítja, lektorálja. Amennyiben a korrektúrázást vagy a lektorálást a Szerző nem kéri, a mű nyelvhelyességi hibáiért a Kiadó a felelősségét kizárja.

14)   A MŰ rossz szerkesztéséből eredő nem megfelelő megjelenéséért a Kiadó nem vállal felelősséget és ezáltal visszatarthatja a könyv kiadását is.

15)   Szerző tudomásul veszi, hogy amennyiben a MŰ szerkesztéséhez a Kiadó segítségét kéri, ezt a Kiadó külön díjazásért vállalja.

16)   A MŰ feltöltésétől számított három hónapon belül a Kiadó köteles a mű elfogadása, kijavítása, megrendelt szolgáltatásra, illetőleg visszautasítása kérdésében írásban nyilatkozni. Ezt a határidőt a Kiadó egy alkalommal legalább 20 nappal a határidő lejárta előtt, indokolt esetben legfeljebb 30 nappal írásban meghosszabbíthatja. Amennyiben a szerző szerkesztői szakértői szolgáltatást kér a kiadó fenntartja a jogot, hogy ha a szerkesztő kéréseit a szerző nem veszi figyelembe akkor a kiadást időszakosan szüneteltesse. A szerző tudomásulveszi, hogy a kiadás csak akkor folytatódhat ha a szerkesztői változásokat elfogadja, vagy a kiadóval ebben megegyeznek. A szerző elfogadja, hogy ezen okból a szerződés felmondására nincs lehetőség.

a.) A kiadó az ekönyvet és a nyomtatott könyvet is kiküldi jóváhagyásra a szerzőnek annak elkészülte után. A jóváhagyást követően abban változtatás csak az aktuális díjszabásnak megfelelően van lehetőség.

b.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy a nyomtatott példányok értékesítését csak a szerző jóváhagyása után kezdje meg. E jóváhagyásra a nyomtatott példányok kézhezvétele után van lehetőség. Ennek feltételeit az aktuális szolgáltatás ártáblázat tartalmazza.

c.) A kiadó a korrektúrázatlan és a szerző által biztosított nem megfelelő minőségű borítóval rendelkező könyvek értékesítő partnereknek való átadásáról saját hatáskörben dönt.
Külső, a szerző által hozott korrektort abban az esetben fogadunk el, amennyiben minimum 3 darab könyvesbolti forgalmazásban megjelent könyvet már korrektúrázott és az impresszumban a neve feltüntetésre is került.

d.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyomtatott könyvből 1 éven keresztül nem értékesítenek példányt, akkor annak értékesítését átmenetileg szüneteltesse.

e.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy a kiadandó mű szövegében, borítójában és egyéb megjelenésében a saját maga által elfogadott változatot használja.

f.) a kiadó a nyomtatott könyv hátoldalán elhelyezheti saját reklámját, mely maximálisan 15 mm magas lehet.

17)   A Szerző hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó a MŰVET  szerkessze, azon – annak tartalmi integritását nem érintve – kisebb változtatásokat eszközöljön. ( pl. layout, stb.)

18)   A Kiadó a MŰ jelen szerződésben meghatározott formátumban történő felhasználását teljes egészében vagy annak egy részében is megtagadhatja, amennyiben a MŰ szellemi tulajdonjoga iránt kétségek merülnek fel, a MŰ tartalmának egésze vagy annak egy része a Kiadó megítélése szerint jogellenes, vagy a Kiadó üzletpolitikájával ellentétes. A Kiadó a már kiadott MŰ vonatkozásában is megtagadhatja annak további terjesztését, amennyiben a jelen pontban meghatározott körülményekről csak a kiadást követően szerzett tudomást.  A Kiadó a MŰ közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja, ha

 • Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt,
 • ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
 • ha a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik,
 • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
 • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
 • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia,
 • ha a mű aktuális politikai tartalmú: pl. pártok közötti napi viszonyokat elemez, vagy – hangvételtől és stílustól függetlenül – a politikai közélet hivatalban, vagy a közelmúltban hivatalban lévő személyiségeinek tevékenységét mutatja be; ugyancsak ide sorolhatók a politikai közélet dokumentumai: pl. röpiratok, vitaanyagok, pártprogramok, stb.

A kiadó az  ezoterikus és a vallás kategóriába sorolt könyveket felülvizsgálhatja (azok kiadásáról egyedileg dönthet) és azok kategória besorolását feltételhez kötheti, vagy más kategóriában jelentetheti meg.

19)   A feltöltött MŰ módosítását a Szerző csak kivételes esetben kérheti. A módosítás engedélyezése tárgyában a Kiadó a kérelem elküldésétől számított két hónapon belül dönt. Második kiadást csak kiadott és minden megkezdett munkafolyamat befejezése után engedélyezünk. A második kiadás feltöltésével az első kiadásra vonatkozó szerződés megszűnik és a feltöltéskor megkötött új szerződés lép életbe.

IV. A szerzői díj

20)   A Szerző kizárólag az eladott példányszámok után befolyt bevételből jogosult jogdíjra az alábbi százalékoknak megfelelően:

 • Kiadó által üzemeltetett online könyváruházon (www.publioboox.hu) keresztül történő e-könyv vásárlás esetén a Szerzőt illeti az eladási ár 70%-a.
 • Kiadó más partnerei áruházában (részleteket megtalálja a www.publio.hu való értékesítés esetén az eladási ár 30%-a illeti meg a Szerzőt.
 • A nyomtatott példányok árképzése a következő: nyomdai ár + szerző által megadott ár. A jutalék a szerző által megadott ár alapján kerül elszámolásra az elektronikus könyvek esetén az előző pontokban meghatározott százalékok szerint.  
 • Amennyiben a Kiadó webáruházára a Partnerprogramon keresztül érkezik a vásárló, úgy a szerző tiszteletdíja az eladási ár 55%-a.
 • A fenti százalékoknak megfelelő szerzői díjak bruttó összegként kerülnek elszámolásra.
 • Könyvesbolti forgalmazás esetén a Szerzőt az eladási ár 30%-a illeti meg.
 • A szerző által értékesített könyvek esetén a kiadó az ekönyv ár 30%-ára jogosult.
 • A szerző által a kiadó raktárjából elvitt könyvek esetén a kiadó az ekönyv ár 30%-ára jogosult.
 • A szerződés lejáratakor a készleten lévő könyvekkel a felek a szerződés ezen pontja alapján elszámolnak, a megmaradt könyveket a szerző elszállítja.
 • A Kiadó az ekönyvek másolásvédelméért (a publioboox.hu oldalon) az eladások után fix összeget számol fel, melynek díja 50 Ft. Az összeg az eladási árból kerül levonásra. A másolásvédelem a szerző kérésére kikapcsolható.

21)   Szerző a 8. pontban meghatározott promóciós célú felhasználás fejében ellenértékre nem jogosult. A könyvfeltöltés során megrendelt mintapéldányok után a szerző honoráriumra nem jogosult.

22)   A Szerző az erre a célra kialakított, és a Szerző által a részére biztosított belépési adatokkal megtekinthető internetes felületen naprakész adatokon keresztül ellenőrizheti az eladott példányszámokat, és a befolyt vételárat. A jogdíjkifizetés minimum összege 20.000 Ft. A kifizetést a www.publio.hu oldalon található szerzői oldalon lehet kérni. Az elszámolás bruttó összegben történik (Az összeg tartalmazza az összes kifizetendő járulékot vagy áfát.). A kifizetett összeg után a Szerzőt terhelő adók, járulékok és más költségvetési befizetési kötelezettségek a Szerzőt terhelik.  A szerző által hibásan kiállított számlát, csak megküldött felbélyegzett válaszboríték esetén postázunk vissza. Annak személyes átvételére munkaidőben előre egyeztetett időpontban a kiadó irodájában van lehetőség.

23)   A Kiadó az értékesítő (Pl. Apple) késedelmes fizetéséért nem tehető felelőssé. Ebben az esetben a késedelem tényéről köteles a Szerzőt tájékoztatni. A Szerző a jelen szerződés elfogadásával kijelenti és elfogadja, hogy az értékesítő késedelmes fizetése miatt a Kiadó és a Szerző között a késedelem polgári jogi jogkövetezményei nem állnak be, azaz a Kiadó nem fizet késedelmi kamatot és nem kötelezhető a késedelemből eredő kár megfizetésére.

24)   A Kiadó a nemzetközi portálokon történt vásárlást az adott napi MNB vételi árfolyamán átváltja forintra, így a szerző már a végleges bruttó összeget látja forintban.

V. Felelősség

25)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó a művet elektronikus formában tárolja. A Kiadó minden elvárható műszaki intézkedést megtesz a MŰ biztonságos tárolása érdekében. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat – az elháríthatlan külső okot kivéve – 24 órán belül elhárítja. 

26)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó által terjesztett vagy nyilvánosságra hozott MŰ részlete szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. A Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy   a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott kereteken belül magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogról szóló törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért Kiadó felelőssé nem tehető.

27)   A Kiadót semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a MŰ harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Kiadóval szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről. A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik Fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Kiadót. Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik Fél.

VI. A Szerző és a Kiadó közötti kapcsolattartás

28)   A felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A Szerző elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A Szerző köteles az elektronikus címe (e-mail), a postacíme, a telefon, illetve fax számának megváltozását a Kiadóval 5 munkanapon belül közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért kizárólag a Szerző felelős.

29)   A Kiadó az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

 

VII. A Szerződés tartama, megszűnése

30)   A felek közötti szerződés határozott időre, két évi időtartamra jön létre a 6) pontban meghatározottak szerint. A két év lejárta előtt egy hónappal a szerződés megszűnésének időpontjára felmondható. Amennyiben felmondásra nem kerül sor, a szerződés automatikusan két évvel meghosszabbodik. 

31)   Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát [Szjt. 51. § (1) bek.] a szerződés létrejöttétől számított két évig nem gyakorolhatja.

32)   A jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt csak azonnali hatályú felmondással és a jelen pontban meghatározott esetekben szűnhet meg. A Szerző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Kiadó esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából, téves számlakiállításából származik. A Kiadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá ha a Szerző a Kiadónak kárt okoz, ideértve azt az esetet is ha a kizárólagos kiadói jogra vonatkozó szabályokat a Szerző megszegi. 

 

VIII. A szerző személyhez fűződő jogai, adat-és titokvédelem

 

33)   Kiadó a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét az általa a MŰ feltöltésekor megadott módon tünteti fel.

34)   Kiadó is jogosult a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a mű egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.

35)   Kiadó a Szerző személyes adatait a szerződés fennállásának időtartama alatt tarthatja nyilván. A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a részére átadott adatokból önálló adatbázisokat képezzen (például keresési adatbázisok kialakítása a szerzők neve, műcímek, műfajok, tartalmi adatok stb. alapján). A Szerző a személyes adatainak a kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

36)   Szerző a jelen szerződésből eredően tudomására jutott, a Kiadó működésével kapcsolatos adatokat, így különösen a megrendelés állományra, bevételre, elszámolásra vonatkozó adatokat üzleti titokként kezeli, és azokat harmadik fél előtt nem tárhatja fel. A Szerző felel azért a kárérét, amely az üzleti titoktartási kötelezettségéből eredően a Kiadót éri.

37)   Szerző tudomásul veszi, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) értelmében tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg.

IX. Záró rendelkezések

38)   A jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és az ebben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a Kiadó a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

39)   A Szerző és a Kiadó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

40) A Szerző kijelenti, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján nem él elállási és felmondási jogával a szerződés kötést követő tizennégy napig.

40) A szerző jelen szerződéssel egyidejűleg elfogadja a Publio Kiadó Kft. üzletszabályzatát.