hero image

Oktatási megbízási szerződésFogalommagyarázat:

Kiadó: Az oktatási konzultációt nyújtó szolgáltató

Felhasználó: az oktatási szolgáltatást igénybevevő

Publio Kiadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976776, székhely: 9178 Hédervár, Kont István. út 2. ügyvezető: Alcser Norbert)  – a továbbiakban: Kiadó – honlapján a Felhasználó által megrendelt havi oktatási konzultáció szolgáltatáskor megadott adatai alapján. A felhasználó megrendelése a Kiadó Általános Szerződési Feltételeit és jelen szerződés elfogadását és az értékesítésre vonatkozó szerződést jelenti. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésként elfogadnak.

Felhasználó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban a kiadó (a felhasználó által megadott e-mail címen) nem értesíti partnereit.

A szerződés tárgya:

1.Felhasználó a jelen megbízási szerződés aláírásával megbízza a Kiadót a megrendelésének megfelelő a havi rendszeres oktatási szolgáltatás elvégzésére. 

 A Kiadó kötelezettségei:

2.A Kiadó köteles a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot a megrendeléskor rögzítettek szerint megfelelően teljesíteni.

Ha a felhasználó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a kiadó köteles erre a felhasználót figyelmeztetni. Ha a felhasználó az utasításhoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

A kiadó köteles az 1. pontban megjelölt és a jelen megbízási szerződés tárgyát képező feladat ellátásáról a felhasználót - a felhasználó ez irányú felhívására - tájékoztatni, valamint haladéktalanul köteles tájékoztatni a felhasználót a megbízás teljesítéséről is.

 

A felhasználó kötelezettségei:

3. A felhasználó a kiadó 1. pontban foglalt tevékenységéért a megrendeléskor rögzített havi megbízói díjat köteles a kiadó részére havonta, a fordulónapot követő 10. napjáig megfizetni.

Fordulónapnak minősül havonta a szerződéskötés napja.

  

A szerződés megszűnése

4.A felek a jelen megbízási szerződést határozott egy éves időtartamra kötik. 

A felek rögzítik, hogy amennyiben a felhasználó a jelen szerződést annak lejárata előtt felmondja, úgy köteles a hátralévő hónapok díjának a 70%-át a kiadó részére átutalni.

Nem fizetés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a kiadó a létrehozott Facebook és egyéb közösségi oldalt ideiglenesen a fizetés végrehajtásáig zároltathatja.

A felek rögzítik továbbá, hogy a felhasználó az alábbi esetekben a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal jogosult a jelen megbízási szerződést felmondani:

A szolgáltatásban vállaltak - kétszeri felszólítás (a felszólítások között 10 munkanapnak el kell telnie) után - nem kerültek teljesítésre.

 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés bármely okból történő felmondása a feleknél egyidejű elszámolási kötelezettséget von maga után.

 

Egyéb rendelkezések:

5.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

6.A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadták el.